संचालक मंडळ

श्री राजाराम महादेव निकम

अध्यक्ष

१३ /१४, प्रोग्रसिव्ह बिल्डिंग, दत्ताराम लाड  मार्ग, चिंचपोकळी, मुंबई ४०० ०१२

संपर्क :९८२०५४५८७९

श्री बाबुराव ज्योतीराम माने

उपाध्यक

संव्लपना सोसायटी, विरंगुळा निवास, काळा किल्ला, मुंबई ४०० ०१७

संपर्क :९९८७६७६७६७

श्री दिनकर कृष्णाजी गाढवे

उपाध्यक

३५ / १६ , खोत चाळ, सर्वेश्वर मंदिर, तक्यावार्ड, कुर्ला, मुंबई ४०० ०७०

संपर्क :७७३८३९३००५

श्री अनिल लक्ष्मणराव जाधव

सचिव

प्लॉट  न. बी  १०८, हिल  साईड , रहेजा , विहार पवई,  मुंबई ४०० ०७२

संपर्क :९८२०००२५४९

श्री उत्तमराव श्यामराव यादव

सहसचिव

बिल्डिंग न. ४३, टिळक नगर ५ स्टार ब्लॉक  १०२, हौसिंग सोसायटी, चेंबूर, मुंबई ४०० ०८९

संपर्क :९८२०३७८००४

श्री सत्यवान नामदेव देशमुख

खजिनदार

अ ३०३, दत्तकृपा खेड गल्ली, सयानी रोड, प्रभादेवी मुंबई  ४०० ०२५.

संपर्क :९८६९०७१००६

श्री श्रीधर दत्तात्रय फडतरे

सहखजिनदार

मु . पो . ता. जिल्हा. सातारा

संपर्क :९७३०८८४५४६

श्री दत्ताजीराव भाऊसाहेब फाळके

सदस्य

सुजित नगर, २७५/२, चंदनदीप सोसायटी नांदिवली डोबिवली, ठाणे.

संपर्क :९८२०५१८५३५

सौ विजयाताई राजकुमार भोगले पाटील

सदस्य

अँडवेंन्ट बिल्डींग, प्लाट न. ७१, जनरल भोसले मार्ग मुंबई ४०० ०२१.

संपर्क :९३२४५१९३५२.

श्री प्रकाश नाना घाडगे

सदस्य

३, आर. एस. यादव चाळ, सुभाष नगर, बांद्रा (पू ) मुंबई ५१

संपर्क :

श्री प्रताप केशवराव पवार

सदस्य

३७७/२२ यश  सोसायटी,  कांदिवली (प), मुंबई – ४०० ०६७

संपर्क :९८६९४६५२८५

श्री महेश शंकर पवार

सदस्य

रूम नं ३३, भोईवाडा चन्द्र्भवन सोसायटी, १०४ सेंट जेव्हेर स्ट्रीट परेल, मुंबई – १२

संपर्क :९८१९६१२६६९

अॅडव्होकेट राजाराम पांडूरंग शिंदे

सदस्य

२७९ / शी २०, संभाजीनगर , ना . म. जोशी मार्ग, डिलाईल रोड, मुंबई – ४०० ०१२

संपर्क :९२२४३२४७१६

श्री अनिल दिनकर कळंबे

सदस्य

सर्वोदय भुवन सी, खोली क्र ३, गोखले रोड दादर मुंबई

संपर्क :९९६७६३५०३७

श्री पुरुषोत्तम मारुती माने

सदस्य

१९०१/ए, सफल टिवन्स, सायन ट्रोम्बे रोड, देवनार, मुंबई ८८.

संपर्क :

श्री वसंत रघुनाथ सूर्यवंशी

सदस्य

सी / ७९, विनित नगर, बी. पी. टी. कॉलनी, काळाचौकी, मुंबई ३३

संपर्क :

श्री सुभाष शामराव चव्हाण

सदस्य

घर नं २९०, सिद्धिविनायक मंदिर जवळ इलटन पाडा दिघा नवी मुंबई

संपर्क :९८९२६२६४८३

श्री रविंद्र नामदेव फाळके

सदस्य

प्लॉट नं ए / ३, सर्बबन सोसायटी, शिवसृष्टी, कुर्ला (पू ) मुंबई ७०

संपर्क :

श्रीमती शीला लक्ष्मण भोईटे

सदस्य

२२९/८९५०, कन्नमवार नगर, विक्रोळी (पू ) मुंबई ४०० ०८३

संपर्क :९३२२५६५७९९